Klíčové aktivity projektu

geu_color_web

01 Vytvoření pracovního týmu a rozpracování školních výstupů

 • sestavení pracovního týmu,
 • zpracování přehledu odpovídajících klíčových kompetencí a výstupů a tematických celků učiva, které se budou zpracovávat,
 • seznámí se s požadavky kladenými na rozsah a kvalitu výstupů, způsobem jejich ukládání, evidence,
 • školení pro řešitele projektu ve způsobu zapojení a využívání moderních informačních technologií do výuky.

 

02 Tvorba výukových materiálů

 • za vzdělávací obory ZSV, MA, FY, CH, Bl, ZE bude vytvořeno 90, pro IKT 45 výukových hodin založených na využití moderních informačních technologií (používání multimédií, dataprojektorů a interaktivní tabule) ve výuce,
 • výukové hodiny budou podle vzdělávacích oborů umístěny v elektronické podobě na vzdělávacím portále (moodle),
 • k výukovým hodinám budou připraveny metodické listy,
 • nákup zařízení souvisejícího s realizací projektu a jeho instalace.

 

03 Tvorba manuálů

 • odpovídající metodický manuál poskytne návod jaké učivo, jaké příklady a jaké didaktické metody a formy právě za pomoci moderních informačních technologií může volit,
 • manuály budou dodány na gymnázia ve Zlínském kraji.

 

04 Pilotní výuka podle nových výukových materiálů, evaluace

 • relevantní pedagogové ve vybraných třídách (skupinách) žáků gymnázií pilotně ověří a prověří praktickou použitelnost nově vytvořených vzorových výukových hodin ve výuce,
 • definitivní podoba výukových hodin vytvořená na základě zkušeností s výukou a evaluačních dotazníků (připomínky pedagogů, žáků).

 

15