Organizační řád

Organizační řád jazykové školy

Projednáno pedagogickou radou dne: 25. 8. 2014
Projednáno školskou radou dne: 27. 8. 2014

  1. Organizační uspořádání

Organizační formou vyučování na JŠ s právem SJZ je kurz. Škola zřizuje:

  1. a) speciální kurzy k osvojení základů jazyka v rozsahu 105 hodin a 140 hodin ročně pro žáky základních a středních škol a pro ostatní posluchače,
  2. b) konverzační kurzy v celkovém rozsahu 70, 105 nebo 140 hodin
  3. c) přípravné kurzy ke státní základní jazykové zkoušce a zkoušce FCE v rozsahu 105 až 140 hodin.

Plán uvedených kurzů a rozsah vyučovacích hodin schvaluje ředitel školy. Počet týdenních vyučovacích hodin v kurzech se řídí § 1 odst. 3 vyhlášky č. 33/2005 Sb., v platném znění.

Kurz se člení na skupiny. Největší počet posluchačů ve skupině je 18.

Škola garantuje otevření kurzů při celkovém počtu nejméně 8 posluchačů, a to v případě anglického a německého jazyka,  pokud bude nižší počet přihlášených posluchačů do předmětných kurzů, o otevření kurzu rozhodne ředitel školy. V případě francouzského, ruského a španělského jazyka je možné kurz otevřít i při menším počtu posluchačů. V tomto případě však nesmí poklesnout počet pod 5 posluchačů. V takovém případě se kurz zruší.

Klesne-li počet posluchačů v kurzech anglického jazyka a německého jazyka pod 8, rozhodne o jeho možném zrušení ředitel školy. Počet otevíraných skupin v jednotlivých kurzech, jakož i druhy kurzů jsou dány zájmem o studium a výukovými možnostmi školy. Při organizaci vyučování a školních prázdnin v Jazykové škole s právem SJZ  se postupuje obdobně jako při organizaci školního roku ve středních školách. Uchazeči o studium na JŠ se přihlašují do kurzu způsobem a v termínu, který určí ředitel školy. Posluchače JŠ přijímá ke studiu ředitel školy.

  1. Garant jazykové výuky

Garantem jazykové výuky je zástupce ředitele pro jazykovou školu.

  1. Práva a povinnosti posluchačů

Práva a povinnosti uchazečů upravuje školní řád jazykové školy.

V Uherském Brodě 28. 8. 2014

 

RNDr. Jaroslav Krpal, v. r.
ředitel školy

 

Účinnost: Tento organizační řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2014.

407