Popis projektu

geu_color_web

 

Popis projektu

Počáteční vzdělávání na nižším stupni gymnázia začíná uvádět  v život  nový systém kutikulárních dokumentů. Jsme si vědomi toho, že žádný dokument nezmění výuku a její výsledky, aniž by se změnil ve škole styl práce.

Projekt si klade za úkol  praktickou realizaci nových principů rozvoje vzdělávání (zformulovaných v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR a zakotvenými v Zákoně o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) a uvádí do praxe novou strategii, která v počátečním vzdělávání zdůrazňuje nutnost utváření klíčových kompetencí jako univerzálně použitelného souboru vědomostí, dovedností a postojů, které každý jedinec potřebuje pro svůj rozvoj, pro adaptabilitu a posléze i  pro úspěšnou zaměstnatelnost.

V rámci projektu budou rozpracovány výukové činnosti, jejich metodiky a pracovní činnosti pro žáky tak, aby  je učitelé (zvyklí povětšině na frontální výuku) mohli běžně využívat v každodenní praxi. Aktivizace procesu učení ze strany žáka a odborné znalosti se stanou základem pro nácvik i využití klíčových kompetencí.

Projekt nabízí využití náročnějších moderních  metod a forem práce, nových zdrojů a způsobů poznávání, využívání multimediální techniky, zadávání komplexnějších a dlouhodobějších úkolů či projektů a přenášení větší odpovědnosti ve vzdělávání na žáky.

Žákům dále nabízí globální přístup k učení využitím mezipředmětových vztahů propojením jednotlivých vzdělávacích obsahů předmětů. Umožní osvojit si různé strategie učení, navodí podměty k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů, povede ke komunikaci i spolupráci ve třídě a k nenásilnému uvědomování si vlastního já i k zodpovědnosti k ostatním, připraví na adaptaci na změněné nebo nové pracovní podmínky.

Realizace projektu usnadní práci dalším pedagogům, výsledek projektu se stane propracovanou odbornou pomůckou pro zkvalitňování výuky na Gymnáziu Uherské Hradiště a partnerském gymnáziu. Bude nabídnut i ostatním gymnáziím Zlínského kraje.

Výsledky projektu výraznou měrou přispějí ke změně základní frontální formy výuky používané na českých školách a učení bazírujícím především na memorovaných faktografických znalostech.

16