Poradní sbory ředitele

Pedagogická rada:

Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogové školy.

Vyjadřují se:

 • k problémům výchovy a vzdělání a k jejich výsledkům
 • k výsledkům vzdělání
 • k organizaci výuky a k jejímu obsahu a průběhu
 • k problematice budování image školy

Seznamují se:

 • se závěry a opatřeními vzešlými z kontrolní činnosti vedení školy
 • s hlavními strategickými záměry v evaluaci školy

Předmětové komise:

Jsou významným odborným a metodickým poradním sborem ředitele školy. Jejich postavení a činnost je dána Statutem předmětových komisí, který předmětovým komisím určuje řídící funkci, vzdělávací funkci a kontrolní funkci

Sekce třídních učitelů:

Postavení sekce je určeno dokumentem Kompetence a povinnosti třídního učitele. Sekce vyvíjí v přenesené kompetenci řídící činnost a organizační činnost.

Přijímací komise:

Přijímací komise se vyjadřuje:

 • ke kritériím přijímacího řízení stanoveným ředitelem školy
 • k průběhu přijímacího řízení a k jeho výsledku
 • návrhu ředitele pro odvolací řízení

Přijímací komisi jmenuje ředitel školy do 15. března každého roku.

Studentská rada:

Činnost je dána Statutem studentské rady. Volení členové studentské rady se vyjadřují:

 • ke vzdělávacím potřebám a požadavkům studentů
 • k dosaženým výsledkům vzdělání
 • ke školnímu řádu a jiným vnitřním normám škol
 • k uplatňování práv studentů daných Úmluvou o právech dítěte
 • k organizaci výuky a jejímu průběhu
 • ke stravování
1 592