Šablony Moderní výuka s využitím ICT

Všechny metodické materiály jsou na školním moodlu.

moodle.gjak.cz

EU peníze středním školám

Informace o projektu

Moderní výuka s využitím ICT

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost (CZ.1.07)
Prioritní osa: Počáteční vzdělávání (7.1)
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (7.1.5)
Žadatel a příjemce: Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0787

Datum zahájení projektu: 1. 6. 2012
Datum ukončení projektu: 31. 5. 2014
Rozpočet projektu: 1 822 950,- Kč

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšit kvalitu výuky českého jazyka a literatury, cizích jazyků, společenskovědných a přírodovědných předmětů, a to jak cílenou podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu, tak také zkvalitněním a zefektivněním vlastní výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitálních technologií. Projekt se zaměřuje především na tvorbu výukových materiálů v digitální podobě pro předměty ČJ, AJ, NJ, ŠJ, FJ, LA, ZSV, MA, FY, CH, BI, ZE, IKT. Žáci budou vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky, což povede ke zvýšení jejich klíčových kompetencí v oblasti jazyků, společenskovědných a přírodovědných předmětů. Rovněž dojde ke zlepšení podmínek pro využívání ICT žáky i pedagogy tím, že se ve vybraných učebnách a kabinetech instaluje moderní technika (počítače, notebooky, dataprojektory, interaktivní tabule).

Aktivity a výstupy projektu

Realizace projektu zahrnuje tvorbu asi 784 digitálních učebních materiálů pro vybrané předměty vyučované v gymnáziu (ČJ, AJ, NJ, ŠJ, FJ, LA, ZSV, MA, FY, CH, BI, ZE, IKT). V různých předmětech vzniknou různé počty sad učebních materiálů tvořené převážně pracovními listy s úkoly pro žáky a/nebo prezentacemi, které budou následně ověřeny ve výuce a umístěny na webové stránky/intranet školy.
Pro zkvalitňování vyučovacího procesu budou souběžně s tvorbou výukových materiálů zajištěny i materiálně-technické podmínky pro využití vytvořených materiálů při výuce. Dojde k vybavení vybraných učeben dataprojektory, počítači, notebooky nebo interaktivními tabulemi; pro pedagogy budou pro tvorbu výukových materiálů a jejich ověřování ve výuce pořízeny počítače, notebooky.

Cílová skupina

Hlavní cílovou skupinou jsou žáci našeho gymnázia, kteří budou vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky prostřednictvím inovativních vzdělávacích metod a didaktických materiálů. Jedná se především o žáky vyššího gymnázia (1. až 4. ročník, kvinta až oktáva) v předmětech ČJ, AJ, NJ, ŠJ, FJ, LA, ZSV, MA, FY, CH, BI, ZE, dále pak o žáky nižšího gymnázia v předmětu IKT. Další cílovou skupinou jsou pedagogové našeho gymnázia, kteří se zapojí jak do tvorby výukových materiálů, tak také do jejich ověření ve výuce.

197