Státní jazyková zkouška z AJ

Vstupní test do přípravného kurzu ke SJZ, FCE z AJ vychází ze znalostí následujících gramatických jevů:
– Pronouns
Personal pronouns
Possessive adjectives
Possessive pronouns
Reflexive pronouns
– Prepositions of time and date
– Other basic prepositions
– Quantifiers (much – many, little – few, some – any – no, etc.)
– Basic negative prefixes (possible X impossible? irpossible? unpossible? ilpossible? dispossible? etc.)
– Collocations (i.e. make X do, etc.)
– Basic conjunctions, link words
– Basic phrasal verbs
– Possessive case (my brother’s problem)
– Comparatives and superlatives of adjectives
– Adverbs
– Tenses
Present continuous
Present simple
Future simple
Going to – future
Past simple
Past continuous
Present perfect simple
Present perfect continuous
Past perfect
– Auxiliary verbs
Short answers (Do you like music? – Yes, I do.)
Question Tags (You like music, do you?)
So do I / Neither do I (Pete likes music and so do I.
Mike doesn’t play tennis and neither do I.)
Agreements and disagreements (Kate doesn’t wear jeans. – She does!)
– Modal verbs
– Passive voice
– Making questions
– Wh-questions
– Indirect questions (I don’t know where she lives.)
– Basics of gerund X infinitive
– Infinitive of purpose
– Relative Clauses
– If clauses (first, second, third conditional)
– Indirect speech – sequence of tenses
+ Vocabulary
– Zájmena
osobní
přivlastňovací nesamostatná
přivlastňovací samostatná
reflexivní
– Časové předložky
– Další základní předložky
– Kvantifikátory (much – many, little – few, some – any – no, etc.)
– Základní záporné předpony (possible X impossible? irpossible? unpossible? ilpossible? dispossible? etc.)
– Kolokace (např. make X do, atd.)
– Základní spojky, spojovací výrazy
– Základní frázová slovesa
– Přivlastňovací pád (my brother’s problem)
– Stupňování přídavných jmen
– Příslovce
– Časy
Přítomný průběhový
Přítomný prostý
Budoucí prostý
Vyjadřování budoucnosti pomocí “To be going to”
Minulý prostý
Minulý průběhový
Předpřítomný prostý
Předpřítomný průběhový
Předminulý
– Pomocná slovesa
Krátké odpovědi (Do you like music? – Yes, I do.)
Tázací dovětky (You like music, do you?)
Já také (ne) – (Pete likes music and so do I.
Mike doesn’t play tennis and neither do I.)
Souhlas a nesouhlas (Kate doesn’t wear jeans. – She does!)
– Způsobová slovesa
– Trpný rod
– Tvoření otázek
– Otázky s tázacím zájmenem
– Nepřímá otázka (I don’t know where she lives.)
– Základní rozdíl mezi používáním gerundia a infinitivu
– Účelový infinitiv
– Vztažné věty
– Podmínkové věty (první, druhá, třetí podmínka)
– Nepřímá řeč – časová souslednost
+ Slovní zásoba

 

809