Školní řád JŠ

Školní řád platný pro Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky

Projednáno pedagogickou radou dne: 25. 8. 2014
Schváleno školskou radou dne: 27. 8. 2014

Školní řád platný pro Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky je normou školy, která má zajistit základní pravidla pro chování posluchačů, docházku do kurzů, pravidla pro zacházení s majetkem školy používaným při jazykové výuce a náležitosti spojené s úplatou za vzdělávání.

Základní ustanovení

 1. Podmínkou přijetí k jazykovému vzdělávání je odevzdání řádně vyplněné přihlášky, zaplacení úplaty za vzdělávání a splnění stanovených kritérií pro přijetí. Právo účastnit se výuky v jazykovém kurzu má jen posluchač, který uhradil kurzovné stanovené ředitelem školy, nebo mu byla ředitelem školy úplata za vzdělávání prominuta.
 2. Posluchač si po dohodě s vyučujícím obstarává učebnici a další knihu, podle které bude výuka probíhat. Totéž se týká slovníku a sešitů nutných pro výuku. Škola může zajistit po dohodě s posluchači objednání požadovaných učebnic hromadně.
 3. V celém areálu školy je zákaz kouření. Zakázáno je rovněž sedat na radiátory ústředního topení. Manipulovat s technikou může posluchač pouze na pokyn vyučujícího kurzu, a to po předešlém poučení. Za poškození majetku školy má škola zákonné právo vyžadovat náhradu škody.
 4. Pokud posluchač vlastní mobilní telefon a má ho při výuce u sebe, pak je povinen zajistit, aby byl během celé výuky přístroj vypnut.
 5. Posluchači do kurzu nenosí cenné věci, pokud ano, zabezpečí si je sami před odcizením. Za ztrátu cenných věcí posluchačů škola nezodpovídá.  Za cennou věc je považován i mobilní telefon.

Činnost posluchače před začátkem vyučování, ve vyučování a o přestávkách

 1. Při vstupu do školní budovy je zapotřebí si řádně očistit obuv a přezout se v určené šatně.
 2. Nedostaví-li se vyučující k výuce do 15 minut, je potřebné oznámit tuto skutečnost vedení školy.
 3. Při psaní kontrolních testů nelze používat nedovolených pomůcek. Při opisování má právo vyučující ukončit psaní testu. V takovém případě je v pravomoci vyučujícího rozhodnout, zda vypracovanou část testu uzná. Zbývající nevypracovaná část testu je hodnocena jako nevyhovující. Psaní testu se v takovém případě neopakuje.
 4. Přihlášením a následným přijetím ke studiu na JŠ se posluchač zavazuje k pravidelné návštěvě kurzu dle stanoveného rozvrhu výuky. Pravidelnost návštěvy kurzů je základním požadavkem kvalitní jazykové výuky. Nemůže-li se posluchač účastnit dvou po sobě následujících kurzů, uvědomí telefonicky nebo písemně určeného garanta jazykové výuky o důvodech jeho nepřítomnosti. S garantem výuky daného cizího jazyka rovněž projednává delší dobu své nepřítomnosti v kurzu.
 5. Rozdělení dvou vyučovacích hodin přestávkou nebo vytvoření kontinuální výuky v délce 90 minut je věcí dohody mezi vyučujícím kurzu a většinou posluchačů ve skupině. U nižší věkové kategorie se spojení dvou vyučovacích hodin v jeden celek z psychohygienických důvodů nedoporučuje.

Hodnocení studijních výsledků

 1. Studijní výsledky posluchačů JŠ se hodnotí ústně na konci každého pololetí, posluchači jsou seznámeni s tímto hodnocením vyučujícím kurzu. O úspěšném ukončení kurzu vydá škola posluchači osvědčení s uvedením prospěchu. Prospěch posluchačů se hodnotí čtyřmi stupni: 1 – výborně, 2 – velmi dobře, 3 – dobře, 4 – nevyhověl/a/. Posluchač, který byl na konci školního roku na základě komplexního testu klasifikován čtvrtým stupněm, nebo nebyl klasifikován, nemůže být zapsán do vyššího ročníku kurzu. Žákům ZŠ a SŠ vydá škola osvědčení též na konci každého školního roku.

Zanechání studia, přestup do jiného oddělení, postup do vyššího ročníku studia

 1. Při zanechání studia během výukového roku škola vrací kurzovné za níže stanovených podmínek.
 2. Nedostaví-li se posluchač do výuky bez udání důvodu celý výukový měsíc jazykového kurzu, bude vyzván ředitelem školy k doložení důvodu své nepřítomnosti. Jestliže ani pak posluchač do kurzu nenastoupí, nebo svou nepřítomnost řádně neomluví, posuzuje se, jako by studia zanechal. V takovém případě nemá nárok na vrácení kurzovného.
 3. Rozhodující pro postup do vyššího ročníku JŠ je alespoň dosažení stupně dobrý na konci školního roku. V opačném případě má posluchač možnost zapsat se znovu do ročníku, který neúspěšně absolvoval. Umístění do nižšího ročníku je závislé na tom, zda se ročník v nově výukovém ročníku otevře a pokud ano, kolik zájemců se ke studiu v tomto ročníku hlásí.
 4. Kvalita jazykových znalostí se pro hodnocení posluchače opírá především o dílčí a výstupní testy.
 5. Posluchač vyššího ročníku může během výuky požádat písemně ředitele školy o přestup do nižšího ročníku studia, resp. do vyššího ročníku studia. V případě přestupu do vyššího ročníku musí absolvovat tzv. vědomostní komplexní výstupní test, který zahrnuje celé učivo ročníků, které chce přeskočit.
 6. Hlásí-li se uchazeč na počátku svého studia na JŠ do vyššího ročníku (pokud je na JŠ otevřen) než je první ročník, musí prokázat své znalosti vstupním testem, který je obsahově konstruován na základě obsahové výuky nižších ročníků.
 7. Při podávání přihlášek do kurzu je znám jejich rozvrh (výukové dny). Pokud během výuky kurzu ve skupině, do níž byl posluchač zařazen, dojde u posluchače k závažné situaci, která mu neumožní dlouhodoběji navštěvovat kurz v určenou dobu, může požádat garanta jazykové výuky o změnu v zařazení do výukově rovnocenné skupiny, pokud taková výuka probíhá. Konečné rozhodnutí je v pravomoci garanta jazykové výuky.

Práva posluchačů JŠ

 1. V případě, že má posluchač pochybnosti o hodnocení výsledků své práce, má právo přednést své námitky řediteli školy.
 2. Posluchač může požadovat po JŠ vedle osvědčení o ukončení kurzu (viz. Organizační řád) rovněž potvrzení o navštěvování kurzů JŠ.
 3. V přihlášce ke studiu se umožní posluchači (pokud to dovolí organizace studia) vybrat si z nabízených variant časově vhodný kurz (dny výuky).
 1. Úplatu za vzdělávání určuje ředitel školy, úplatu za vykonání státní jazykové zkoušky rovněž určuje ředitel školy v souladu s § 6 vyhlášky 33/2005 Sb. Posluchač zaplatí před zahájením výuky úplatu za jazykové vzdělávání za celý školní rok. Na písemnou žádost posluchače, v případě nezletilého posluchače na žádost zákonného zástupce, může ředitel školy ve zcela výjimečných případech (sociální aspekt) částečně odpustit platbu kurzovného. Úplatu za kurzovné hradí posluchači bezhotovostním platebním stykem.
 2. Úplata za vzdělávání se uchazeči vrací v celém rozsahu pouze v případě, že jazyková škola kurz neotevřela a nedošlo k dohodě s uchazečem o přeřazení do jiného kurzu, nebo v případě, že se uchazeč odhlásil nejpozději v den předcházející dni zahájení kurzu.  Polovinu kurzovného vrátí škola posluchači, který se do jednoho měsíce před začátkem druhého pololetí z kurzu odhlásí.

Státní jazyková zkouška
Všeobecná část

 1. Výkon státní jazykové zkoušky se řídí ustanoveními vyhlášky č. 33/2005 Sb. o jazykových školách, v platném znění.
 2. Ke státní jazykové zkoušce se může přihlásit každý občan formou přihlášky, kterou odevzdává uchazeč do termínu, který stanoví jazyková škola.
 3. Státní jazyková zkouška ověřuje stupeň osvojení cizího jazyka v rozsahu stanoveném podle druhu státní jazykové zkoušky a řídí se zkušebním řádem pro státní jazykové zkoušky, který je přílohou vyhlášky č. 33/2005 Sb. o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky.
 4. Státní jazykové zkoušky se konají v období jarním a podzimním a tvoří je část písemná a ústní.
 5. Pokud se uchazeč nedostaví k písemné části zkoušky z objektivních důvodů, musí se omluvit předsedovi zkušební komise nejpozději do 2 dnů od termínu písemné části zkoušky.

Úplata za státní jazykovou zkoušku

 1. Celkovou peněžní částku jako úplatu za státní jazykovou zkoušku stanovuje jazyková škola, přičemž za základní státní zkoušku nesmí převýšit 4000 Kč, za všeobecnou zkoušku pak 6000 Kč. Částka zahrnuje úplatu za písemnou i ústní část zkoušky. Konkrétní částky stanoví ředitel školy vnitřní směrnicí.
 2. V případě, že se uchazeč odhlásí do zahájení písemné části zkoušky z výkonu zkoušky, vrací se uchazeči z celkové složené částky částka, která vznikne odečtením režijních nákladů, jež škola již vynaložila na přípravu písemné části zkoušky.
 3. Pokud se uchazeč neúčastní písemné části zkoušky ve smyslu bodu 5 části I. této přílohy, vrací se uchazeči částka určena v předešlém odstavci tohoto bodu.
 4. Uchazeči, který nevyhoví u písemné části státní zkoušky, se vrátí pouze částka určená pro ústní část jazykové zkoušky.
 5. Opakuje-li uchazeč celou státní jazykovou zkoušku, zaplatí úplatu za celou zkoušku znovu.
 6. Je-li uchazeči, který neuspěl u ústní zkoušky, povolena oprava této části zkoušky, uhradí poplatek stanovený pro ústní část zkoušky znovu.

Závěrečná ustanovení

 1. Posluchači žádající zahájení studia ve vyšším ročníku (pokud bude otevřen) bude sdělen termín vykonání vstupního testu.
 2. Při zahájení výuky nebo při vstupních testech přinese s sebou posluchač potvrzení o zaplacení úplaty za kurzovné, respektive poplatku za vstupní test.
 3. Datum zahájení jednotlivých kurzů a rozvrh budou zveřejněny na webových stránkách školy v průběhu prvního zářijového týdne.

 

V Uherském Brodě 28. 8. 2014
Účinnost: Tento školní řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2014

321