Studijní program

Studijní program jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Rozhodnutím MŠMT ČR o zařazení do sítě škol zahajuje dnem 1. 9. 2002 svou činnost Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky jako součást Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě. Tímto rozhodnutím je jazykové škole formou kapacity stanoven k 1. 9. 2002 úvodní počet přijatých uchazečů. Po naplnění této kapacity se přijímání ke studiu pro školní rok 2023/2024 uzavře. Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky při Gymnáziu J. A. Komenského v Uherském Brodě nabízí pro školní rok 2023/2024 tyto kurzy:

1. ročník základního jazykového kurzu anglického jazyka (pro začátečníky) a příprava na KET
(140 vyuč. hodin, 2 x týdně 2 vyuč. hodiny, úterý, čtvrtek od 15.30 – 17.00 hod nebo 105 vyuč. hodin, 1 x týdně 3 vyuč. hodiny)
kapacita kurzu: 15 – 18 posluchačů
kurzovné

2. ročník základního jazykového kurzu anglického jazyka (pro mírně pokročilé) a příprava na PET
(105 vyuč. hodin, 1 x týdně 3 vyuč. hodiny)
Pro zařazení do kurzu musí uchazeč úspěšně zvládnout vstupní test.
kapacita: 12 – 15 posluchačů
kurzovné

3. ročník základního jazykového kurzu anglického jazyka (pro středně pokročilé)
(140 vyuč. hodin, 2 x týdně 2 vyuč. hodiny, úterý, čtvrtek od 15.30 – 17.00 hod)
podmínka: úspěšné zvládnutí vstupního testu, jehož náplní je učivo 1. a 2. ročníku
kapacita: 10 – 12 posluchačů
kurzovné

Jednoletý přípravný kurz z anglického jazyka jako příprava ke zkoušce B2 First (dříve FCE), úroveň B2 – C1
(140 vyuč. hodin, 2 x týdně 2 vyuč. hodiny, úterý, čtvrtek od 15.30 – 17.00 hod)
podmínka: úspěšné zvládnutí vstupního testu
kapacita: 16 – 18 posluchačů
kurzovné

Anglický jazyk – konverzační kurz
(140 vyuč. hodin, 2 x týdně 2 vyuč. hodiny, úterý, čtvrtek od 15.30 – 17.00 hod nebo 70 vyuč. hodin, 1 x týdně 2 vyuč. hodiny)
Konverzační kurz je určen posluchačům, kteří nestudují anglický jazyk s cílem složit státní jazykovou zkoušku.
Cílem tohoto kurzu je prohlubování řečových a gramatických dovedností získaných předchozím studiem anglického jazyka, rozšiřování slovní zásoby a získávání větší pohotovosti a samostatnosti především v ústním, ale i písemném projevu. Součástí výuky bude i seznámení s dalším gramatickým učivem důležitým pro ústní i písemnou komunikaci a rozšíření poznatků o anglicky mluvících zemích.
kapacita: 12 – 14 posluchačů
kurzovné

Německý jazyk – konverzační kurz
(140 vyuč. hodin, 2 x týdně 2 vyuč. hodiny, úterý, čtvrtek od 15.30 – 17.00 hod nebo 70 vyuč. hodin, 1 x týdně 2 vyuč. hodiny)
Cílem tohoto kurzu je prohlubování řečových a gramatických dovedností získaných předchozím studiem německého jazyka, rozšiřování slovní zásoby a získávání větší pohotovosti a samostatnosti především v ústním, ale i písemném projevu. Součástí výuky bude i seznámení s dalším gramatickým učivem důležitým pro ústní i písemnou komunikaci a rozšíření poznatků o německy mluvících zemích.
kapacita: 12 – 14 posluchačů
kurzovné

1. ročník základního jazykového kurzu španělského jazyka (pro začátečníky)
(140 vyuč. hodin, 2 x týdně 2 vyuč. hodiny, úterý, čtvrtek od 15.30 – 17.00 hod nebo 105 vyuč. hodin, 1 x týdně 3 vyuč. hodiny)
kapacita: 15 – 18 posluchačů
kurzovné

 

Činnost jazykové školy se řídí:

  1. organizačním řádem, který stanovuje organizační uspořádání školy, hodnocení studijních výsledků, práva a povinnosti posluchačů, osvědčení o ukončení kurzu,
  2. školním řádem, který zahrnuje základní ustanovení pro pobyt posluchače ve škole, řeší problematiku zanechání studia, přestup do jiného oddělení a postup do vyššího ročníku.

Každý posluchač formou stanoveného školného (kurzovného) hradí náklady na výuku a provoz jazykové školy.
Výuka jazykové školy probíhá dle stanoveného rozvrhu v učebnách gymnázia.