Výuka TV

Bez omezení.

Výuky se účastní žáci, kteří jsou zdravotně způsobilí provádět veškerá cvičení předepsaná osnovami tělesné výchovy.

S omezením.

Žák se účastní výuky tělesné výchovy, ale neprovádí některé cviky a činnosti, které mu byly (např. na přechodnou dobu) lékařem zakázány

Zdravotní tělesná výchova.

Na doporučení lékaře se žák neúčastní běžných hodin tělesné výchovy, ale je zařazen ve zvláštním oddělení,  kde provádí jen speciální cviky a činnosti s ohledem na jeho  zdravotní stav.
O zařazení do zdravotní tělesné výchovy rozhoduje ředitel školy na základě doporučení lékaře.

Uvolnění z tělesné výuky.

Na doporučení lékaře je žák uvolněn ředitelem  školy z výuky tělesné výchovy. Neúčastní se výuky a není  z tohoto předmětu klasifikován.
Žádost o uvolnění podává žák řediteli školy spolu s doporučením lékaře zpravidla na začátku školního roku, případně během školního roku, pokud se jeho zdravotní stav změnil.

0