Zpráva České školní inspekce 2001

ČESKÁ  ŠKOLNÍ  INSPEKCE

Oblastní pracoviště

OSTRAVA

Inspekční zpráva

Gymnázium J. A. Komenského, Uherský Brod, Komenského169

 

Komenského 169, 688 31 Uherský Brod

 

Identifikátor školy: 600 015 530
Zřizovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 – Malá Strana
Okresní  úřad, referát školství, Svatováclavská 568,  686 01 Uherské Hradiště
Termín konání orientační inspekce: 20. – 23. března 2001

 

Čj. 142122/01-11119
Signatura oo3du220

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Gymnázium má v letošním školním roce zřízeno 16 tříd osmiletého studia (v každém ročníku dvě třídy) s celkovým  počtem 470 žáků a 8 tříd čtyřletého studia (rovněž dvě třídy v ročníku) s 242 žáky.

Škola sdružuje:

 1. Gymnázium J. A. Komenského s kapacitou 720 žáků
 2. Školní jídelnu s kapacitou 600 jídel

 

 

HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ

Orientační inspekce se v oblasti vzdělávání zaměřila výhradně na osmileté studium.

Český  jazyk a literatura

Výuka českého jazyka a literatury probíhala v souladu se schválenými učebními dokumenty pro osmiletý studijní cyklus gymnázia. Časová dotace hodin včetně využití možnosti dělení hodin v některých ročnících je v souladu s učebními plány. Jednotliví vyučující mají zpracované tematické plány, které respektují obsah platných učebních osnov. Ze zápisů v třídních knihách vyplývá přesné vyčlenění hodin jazykových, slohových a literárních. Učební osnova je plněna. Kontinuita výuky mezi jednotlivými ročníky je zajištěna. Písemné slohové práce byly napsány a řádně opraveny. Příprava všech vyučujících na jednotlivé vyučovací jednotky byla pečlivá. V plánování a přípravě výuky výrazně převažovala pozitiva.

Personální zajištění výuky českého jazyka a literatury je vynikající. V letošním školním roce ve víceletém gymnáziu předmět učí celkem jedenáct vyučujících a všechny splňují požadavky odborné a pedagogické způsobilosti stanovené vyhláškou MŠMT č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a  pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a předpokladech kvalifikace výchovných poradců. Jsou členy předmětové komise českého jazyka a literatury. Její práce ve všech oblastech stanovených vedením školy je dokumentována. Kontrola ČŠI potvrdila, že komise své stanovené úkoly týkající se školní i mimoškolní činnosti průběžně plní.

Vyučování probíhalo ve třídách, které byly většinou vybaveny jen základním žákovským nábytkem. Výzdoba a estetické uspořádání interiéru tříd odpovídalo charakteru a věku žáků. Hodiny českého jazyka a literatury byly v rámci rozvrhu zařazeny rovnoměrně v dopoledních hodinách. Mimo jednoho posledního ročníku měli žáci k dispozici odpovídající literární či jazykové učebnice nebo čítanky, případně další jazykové příručky. Učitelky používaly vedle mluveného slova učebnice i další připravené texty k procvičování. V některých hodinách byla účelně využita didaktická technika. Odbornou literaturu mají vyučující i žáci (především k přípravě referátů) k dispozici v učitelské knihovně, mají také možnost čerpat informace z fondu žákovské knihovny, v němž však převažuje beletrie. Evidenci knižního fondu, který je postupně doplňován, i výpůjční činnost zajišťují dvě učitelky. Materiální a psychohygienické podmínky výuky jsou velmi dobré.

Výukové cíle byly sděleny a ve většině sledovaných hodin jich bylo i dosaženo. Jazykové učivo bylo procvičováno ústně i písemně. Užité metody odpovídaly charakteru učiva, žáci byli do výuky aktivně zapojováni. Důraz byl kladen jak na procvičování určitých jevů, tak na průběžné ověřování, zda žáci probírané učivo pochopili. Uplatňoval se též individuální přístup k žákům. Výuka ve všech sledovaných hodinách byla vedena odborně a věcně správně. Byl vytvořen dostatečný prostor pro přirozený projev žáků odpovídající jejich věku. Pouze v jednom případě užité metody a zvolený postup výuky nevedly plně k efektivnímu využití části vyučovací hodiny. V rámci probíraného literárního i jazykového učiva vyučující zdůrazňovaly obecně platné souvislosti. Vedle vysvětlování učiva ze strany učitelek bylo organicky využito práce s textem a v literárních hodinách účelně zařazovaných žákovských referátů. V odpovědích na vhodně kladené dotazy vyučujících žáci většinou prokazovali velmi dobré odborné znalosti i kulturního projevu. Při hodnocení organizace, forem a metod výuky výrazně převažovala pozitiva.

Ověřování pochopení učiva probíhalo převážně ústní formou téměř vždy s důrazem na obsahové, jazykové i stylistické souvislosti a mezipředmětové vztahy. Hodnocení výkonů žáků při individuálním zkoušení odpovídalo prokázaným znalostem, ojediněle se na hodnocení podíleli i žáci. Ostatní žáci byli v průběhu zkoušení také zapojováni nebo měli zadaný jiný úkol. Objektivní hodnocení individuálního zkoušení a pochvala předvedených výkonů při frontálním opakování vedly téměř vždy k pozitivní motivaci žáků a jejich aktivnímu vystupování. Vlastní iniciativa ze strany žáků se projevovala hlavně při rozboru textu a v diskusi o literárních dílech. Někteří jednotlivci je dokázali zdařile a výstižně zhodnotit. Slovní projevy vyučujících byly velmi dobré. Kladně působilo i poměrně časté zhodnocení hodiny ze strany vyučujících. Žáci projevovali o výuku zájem, probíraná tematika je téměř vždy zaujala. Učitelky také důsledně dbaly na spisovné vyjadřování žáků. Při výuce českého jazyka a literatury se projevovaly pěkné vztahy mezi vyučujícími a žáky, převažovala vzájemná důvěra a tolerance. Motivace a hodnocení i interakce a komunikace v hospitovaných hodinách dosahovala převážně velmi dobré úrovně.

Výuka českého jazyka a literatury je na základě posouzení všech sledovaných oblastí celkově hodnocena jako velmi dobrá.

Dějepis

Výuka dějepisu respektuje časovou dotaci hodin určenou učebními plány pro osmiletý studijní cyklus gymnázia a je uskutečňována podle platné rámcové učební osnovy. Předmětová komise společenskovědních předmětů projednala členění dějepisného učiva do jednotlivých ročníků, rozpisy témat byly zpracované na jednotlivé měsíce. V letošním školním roce v rámci volitelných předmětů je realizován v předposledním ročníku osmiletého studia seminář z dějepisu, plánovaný jako dvouletý, a v posledním ročníku se vyučuje jednoletý volitelný předmět vybrané kapitoly z dějepisu. Pro oba volitelné předměty byly předloženy osnovy schválené ředitelem školy. Kontrola zápisů učiva v třídních knihách prokázala, že učební osnovy jsou plněny. Příprava pedagogů na výuku byla velmi dobrá. Oblast plánování a přípravy výuky vykazovala až spíše nadprůměrnou úroveň.

Personální zajištění výuky je vynikající, dějepis učí čtyři učitelky s odbornou i pedagogickou způsobilostí.

Prostorové podmínky pro výuku jsou dobré. Vyučovalo se v odborné učebně i v běžných třídách. Žáci měli k dispozici učebnice, ve vyšších ročnících s nimi intenzivně pracovali. Učitelky použily také dějepisných atlasů a dalších ilustračních materiálů, některé z nich byly  promítnuty pomocí uzavřeného televizního okruhu. K vypracování zadaných úkolů mohou žáci využít odborných publikací uložených ve školních knihovnách nebo v kabinetech vyučujících. Škola hlavně při výuce obou volitelných předmětů bohatě využívá spolupráce s místním muzeem. Při zařazení předmětu v rozvrhu hodin se dodržovala psychohygienická pravidla. Materiální i psychohygienické podmínky výuky byly velmi dobré.

Struktura sledovaných hodin odpovídala výukovým cílům. Sled a množství informací byly téměř vždy přiměřené náročnosti učiva a věku žáků. Především organizace výuky v dějepisném semináři a v některých hodinách dějepisu poskytla v maximální míře žákům prostor pro aktivní a problémové učení i  diskusi, z níž bylo patrné, že se dobře orientují v historických souvislostech a dokáží bez problémů srovnávat jednotlivá historická údobí. Pouze v jednom případě bylo tempo výuky pomalejší a jen někteří žáci se občas odpovědí na zadanou otázku zapojovali do výuky, většina pouze pasivně přijímala sdělované informace. Střídání výkladu učitelky s následným podtrháváním v textu učebnice nejdůležitějších skutečností vážících se k již odpřednášené pasáži se jevilo jako málo efektivní. V jedné hodině byl přečten referát. Organizace, formy a metody výuky byly hodnoceny jako spíše nadprůměrné.

Žáci byli většinou motivováni v úvodu jednotlivých hodin. Při individuálním zkoušení bylo hodnocení výkonů žáků zdůvodněno, odpovídalo prokázaným znalostem. Průběžné oceňování práce žáků vedlo k větší aktivitě a povzbudilo jejich zájem o probírané učivo. Důsledné ověřování pochopení učiva probíhalo častěji u mladších žáků. Otázky žákům vyšších ročníků byly zaměřené na řešení problémů. Mnozí žáci přicházeli s vlastními podněty a funkčními dotazy, které byly zodpovězeny tak, že přispěly k dalšímu rozšíření jejich znalostí. Naopak v jedné hodině nevyplynulo vždy, zda žáci pochopili historické souvislosti jako celek, nedostatkem zde byly také menší znalosti předcházejícího učiva. Všechny vyučující se vyjadřovaly odborně a jazykově správně. Výuka dějepisu probíhala v  korektní a přátelské atmosféře. ČŠI hodnotí oblast motivace a hodnocení i interakce a komunikace v hospitovaných hodinách jako velmi dobrou.

Úroveň výuky dějepisu po posouzení všech sledovaných oblastí je hodnocena jako velmi dobrá.

Cizí jazyky – anglický jazyk, německý jazyk

Časová dotace sledovaných cizích jazyků (prvního a druhého cizího jazyka jako povinného předmětu) v osmiletém studijním cyklu odpovídá schváleným učebním plánům, popřípadě je ředitelem školy upravována v rámci povolených možností. Z disponibilních hodin je posílena hodinová dotace prvního cizího jazyka v primě na pět hodin, v sekundě na čtyři hodiny a oktávě na čtyři hodiny. Jako volitelný předmět je realizován ve dvouhodinové týdenní dotaci dvouletý seminář z anglického a německého jazyka, který začíná v septimě, a v oktávě je vyučována pro zájemce konverzace v rozsahu rovněž dvě hodiny týdně. Předmětové komise anglického a německého jazyka zpracovaly kromě tematických plánů, které jsou časovým rozvržením učiva probíraných učebnic, rovněž velmi kvalitní materiál s konkrétními požadavky pro jednotlivé ročníky dle schválených učebních osnov. Tematické plány jsou v předmětových komisích vyhodnocovány a jsou přijímána taková opatření, aby případná aktuální úprava plánů nezpůsobila přesun učiva do následujícího ročníku. Postupná výměna učebnic za modernější probíhá promyšleně a má za cíl omezit rovněž různorodost používaných titulů. Kontinuita obsahu učiva mezi ročníky je tak zajištěna, učební osnova je plněna. Plánování a příprava výuky jsou celkově hodnoceny jako vynikající.

Personální zajištění hospitovaných cizích jazyků je vynikající. Výuka je zabezpečována šestnácti vyučujícími, kteří mají odpovídající pedagogickou i odbornou způsobilost pro výuku daného cizího jazyka ve střední škole. Pouze šest hodin německého jazyka je vyučováno bez odborné způsobilosti.

Hospitace se uskutečnily u jedenácti učitelů. Hodiny probíhaly ve dvou jazykových učebnách vybavených sluchátky s trvale umístěnými zeměpisnými mapami, popřípadě gramatickými nástěnnými přehledy. Některé hodiny se uskutečnily v kmenových učebnách nebo v učebnách vyhrazených pro výuku cizího jazyka s vhodným uspořádáním žákovského nábytku. V hodinách byla dostatečně využívána audiotechnika, mapy, slovníky, časopisy a kromě učebnic i další doplňkové materiály. Tempo a rozsah učiva byly většinou voleny přiměřeně věku žáků a s ohledem na psychohygienické zásady. Materiální a psychohygienické podmínky měly velmi dobrou úroveň.

Většina hodin měla dobře promyšlenou strukturu a plnila výukové cíle stanovené učební osnovou. Mluvnické učivo bylo podáváno srozumitelně, při vyvozování nových poznatků byli žáci téměř vždy dostatečně zapojováni do výuky. Některé hodiny se vyznačovaly důslednou zpětnou vazbou. Uvádění a následné procvičení mluvnice v komunikativních situacích bylo zřetelnější v hodinách anglického jazyka. Spíše ojediněle byl v závěru hodin vytvořen prostor pro shrnutí či případné zhodnocení. V některých hodinách nedbali učitelé důsledně na upevňování návyků správné výslovnosti, i když byli žáci na chyby upozorňováni. Všechny hodiny byly vedeny v cizím jazyce, někteří vyučující předvedli schopnost komunikace na vynikající úrovni. Organizace, metody a formy výuky jsou hodnoceny jako velmi dobré.

Žáci byli aktivnější v hodinách, které se vyznačovaly pestrostí metod a forem práce. S úspěchem využili učitelé k motivaci žáků písně, báseň, dramatizaci rolí, příklady z praktického života nebo ze života a historie země studovaného jazyka. Hodiny zaměřené převážně na mluvnici nebyly pro žáky dostatečně motivující. V hospitovaných hodinách byly výkony žáků až na výjimky hodnoceny pouze slovně. Minimum vyučujících vedlo žáky k sebehodnocení.

K motivaci přispívá každoroční vzájemná výměna žáků s partnerskou školou v Berlíně, dle zájmu uskutečňovaný zájezd do Londýna a úspěchy žáků v konverzační cizojazyčné soutěži ve školním nebo okresním kole, popřípadě v oblastním kole.

V hodinách převažovala příjemná pracovní atmosféra. Vyučující byli sice ve svých požadavcích nároční, ale žáky brali jako partnery pro vzájemný dialog a vytvářeli jim prostor pro vyjádření vlastního názoru. Někteří z nich vedli žáky i k umění diskutovat. Oblast motivace a hodnocení, interakce a komunikace měla velmi dobrou úroveň.

Celkově je výuka anglického a německého jazyka hodnocena velmi dobře.

Přírodovědné předměty (matematika, fyzika)

Inspekční hospitace byly uskutečněny celkem v šestnácti vyučovacích hodinách (deset hodin matematiky a šest hodin fyziky) u všech vyučujících s jedinou výjimkou (nemoc učitele).

Vedení školy přidělilo oběma předmětům počty hodin, které jsou nejenom v souladu se schváleným učebním plánem, ale jsou správně stanoveny i z didaktického hlediska. Také zavedené dělení tříd v jedné hodině v některých ročnících je účelné. Předmětová komise  matematiky a fyziky vypracovala  návrh tematických plánů pro jednotlivé ročníky a doporučila je jednotlivým vyučujícím k užívání. Tyto plány pro výuku matematiky jsou sestaveny vhodně, plány pro výuku fyziky jsou však strukturovány do příliš širokých bloků učiva. Inspekce proto nejen z důvodů snadnější kontroly, ale i pro přesnější časovou orientaci samotných vyučujících doporučuje jejich přepracování tak, aby tematicky shrnovaly učivo do malých celků, zápisy do třídních knih by se pak z praktických důvodů měly formulovat totožně. Učitelé se tematickými plány většinou řídí. Zpoždění nebylo zjištěno, ve třech případech byl naopak sledován předstih aktuálně probíraného učiva vzhledem k plánu. Bezprostřední příprava na výuku je prováděna soustavně a odpovědně, vyučující mají mimo jiné dostatečné informace o žácích se specifickými poruchami učení.

Nabídka volitelných předmětů je pozoruhodně široká (Seminář z matematiky, Seminář z fyziky, Cvičení z matematiky, Cvičení z fyziky)  a žáci svým zájmem potvrzují její účelnost.

Odborná a pedagogická způsobilost všech vyučujících je v souladu s právními předpisy a žádný z obou sledovaných předmětů není ani v jediné hodině vyučován nekvalifikovaně.

Výuka matematiky probíhá v běžně zařízených učebnách, v nichž vyučující nemají vždy pohodlně k dispozici didaktickou techniku. Pro výuku fyziky má škola dvě vnitřně specializované odborné učebny s uzavřenými televizními okruhy, dvě laboratoře, z nichž jedna je velmi moderně vybavena počítači pro aplikace výukových programů, přípravnu a váhovnu. Učební pomůcky jsou pružně pořizovány, případně doplňovány a modernizovány podle návrhů předmětové komise. V příručních knihovnách je pro potřeby pedagogů i žáků dostatečně moderní odborná literatura (včetně časopisecké).

Všechny učebny vyhovují psychohygienickým zásadám, působí esteticky, v odborných učebnách je podnětná výzdoba. Pro některé třídy rozvrh hodin stanoví u dvouhodinové fyziky výuku ve dnech následujících bezprostředně po sobě. Výrazný vliv sociodemografických podmínek na výuku nebyl pozorován.

Vyučovací hodiny mají pestrou, vždy účelnou a věku žáků přiměřenou strukturu. Vyučující vydávají organizační pokyny jasně a srozumitelně, informační obsah prezentují rozličnými formami, žádnou z vyučovacích metod trvale nepreferují, didaktické principy v míře odpovídající nabytým zkušenostem dodržují. Obzvláště ve fyzice byly výrazně účinné aplikace teorie do praxe a využívání životních zkušeností žáků. Běžnou součástí vyučování je i samostatná práce žáků na zadaných úkolech. Během ní učitelé zdůrazňují potřebu sebekontroly, sami však stačí jejich činnost dostatečně pozorně sledovat. Jisté rezervy existují, zvláště v nižších ročnících, v pravidelnosti kontrol žákovských sešitů.

Žáci jsou vybaveni učebnicemi podle platných předpisů. Sbírky úloh a matematicko-fyzikální tabulky jsou účelně využívány jako další zdroje informací.

Vyučující fyziky běžně používají učební pomůcky k demonstracím, k měření i jako pracovní nástroje, efektivita je s ohledem na aplikaci skupinového vyučování zřetelně vysoká.

Žáci vyžadují na učitelích objasnění problémů vzešlých při řešení domácích úkolů, navrhují alternativní způsoby řešení a ve fázi procvičování chtějí znát výsledky úloh.

Učivo je interpretováno věcně správně, vyučovací čas je efektivně využíván.

Účinnost využívání motivačních metod zřetelně závisí na míře dosažených pedagogických zkušeností učitelů. Všichni však ve výuce užívají k pozitivnímu posilování motivační výzvy, pochvaly a oznámení výsledků učení. Jako prostředku pro vnitřní motivaci jsou ve fyzice velmi často uplatňovány vzájemné mezipředmětové vztahy s matematikou. Ojediněle byla sledována i metoda “práce s chybou”.

Při prověřování znalostí a dovedností jsou aplikovány různé formy a metody s cílem vytvořit dostatečně spolehlivou oboustrannou zpětnou vazbu. Souběžně vždy běží korekční postupy, při nichž učitelé dávají přednost poskytování pomoci před pouhým hledáním chyb a nedostatků. Otázky jsou formulovány správně, zadání úloh s přiměřenou obtížností je žákům předáváno nejčastěji v písemné podobě. Výsledky učení jsou veřejně oznamovány, relevantní zdůvodnění v některých případech v matematice scházelo.

Závěr vyučovacích hodin bývá nejčastěji věnován souhrnnému opakování probraného učiva, případně zadání domácího cvičení.

Vzájemná komunikace v hodinách je založena na vzájemné důvěře, žáci mají k výuce kladný vztah. Dohodnutá pravidla jednání jsou známá a respektovaná. Přirozeně vytvořené komunikativní schopnosti žáků jsou dále rozvíjeny tak, že pozitivně ovlivňují vývoj vztahů  mezi učiteli a žáky. Verbální a neverbální komunikace učitelů je na velmi dobré úrovni.

Kvalita výuky matematiky a fyziky je souhrnně zhodnocena stupněm velmi dobrý.

Zeměpis

Výuka zeměpisu je uskutečňována dle schválených učebních dokumentů pro osmiletý studijní cyklus gymnázia s odpovídající časovou dotací. Učební osnovy jsou vyučujícími po dohodě v předmětové komisi rozpracovány pro jednotlivé ročníky do rámcových tematických plánů. Při plánování nedochází k obsahové duplicitě a kontinuita výuky mezi jednotlivými ročníky je zajištěna. Učivo probírané v hospitovaných hodinách korespondovalo s časovým rozvržením daným tematickými plány. Pro žáky posledních ročníku je zřízen volitelný předmět maturitní zeměpis, který navštěvují převážně žáci, kteří budou z předmětu maturovat.

Příprava učitelů na výuku byla velmi dobrá, promyšlená a plánované cíle byly přizpůsobeny věku žáků a spojení teorie s praxí.

Personální zajištění výuky je vynikající, všichni čtyři vyučující splňují podmínky odborné i pedagogické způsobilosti. Ve škole je moderně vybavená odborná učebna zeměpisu (televizní okruh, barevná videokamera, ve které je vyučováno více než 60% hodin. Vybavení mapovým materiálem i dalšími pomůckami je velmi dobré. Vyučující využívají příruční zeměpisnou knihovnu a videotéku. Psychohygienické podmínky výuky byly v hospitovaných hodinách dodržovány.

Struktura sledovaných hodin odpovídala stanoveným výukovým cílům, zřejmá byla návaznost na předchozí učivo a předpokládané znalosti žáků. Nezbytné organizační pokyny učitelů byly jasné a srozumitelné, výběr a množství informací byl přiměřený věku žáků. V hospitovaných hodinách vesměs převažovaly frontální činnosti nad individuálními či skupinovými. Žáci jsou systematicky vedeni k samostatné práci se školními atlasy, mapami, učebnicemi, případně dalšími zdroji informací. Velmi kladně je hodnocena také snaha vyučujících o to, aby se žáci dokázali přesně vyjadřovat a jasně formulovat své vlastní  myšlenky a názory.

Vyučující učivo vhodně aktualizovali, využívali mezipředmětových vztahů a uváděli příklady z praxe. Žákům jsou pravidelně zadávány domácí úkoly a dobrovolné referáty. Organizace výuky umožňovala všem žákům úspěšné uplatnění a byl vytvářen prostor k vyjádření jejich  názorů. U většiny žáků byly zřetelné velmi dobré znalosti, jejich vlastní aktivita byla rovněž velmi dobrá.

V hospitovaných hodinách byl patrný pozitivní vztah mezi vyučujícími a žáky, převládalo prostředí důvěry a vzájemné tolerance. Učitelé dokázali navodit klidnou pracovní atmosféru, jejich verbální a neverbální komunikace byla velmi dobrá. Nežádoucí projevy žáků nebyly ve sledovaných hodinách pozorovány.

Vzhledem ke všem výše sledovaným jevům byla výuka zeměpisu hodnocena jako velmi dobrá.

Tělesná výchova

Předmět je vyučován v prvním ročníku osmiletého studia s tříhodinovou týdenní časovou dotací a ve všech vyšších ročnících s dotací dvouhodinovou. Tematické plány vyučujících vycházejí z platných učebních osnov a byly předmětovou komisí zpracovány pro jednotlivé ročníky a skupiny (chlapci, dívky). Při jejich sestavování se přihlíželo k novým trendům výuky tělesné výchovy i konkrétním prostorovým a materiálním podmínkám. Kontinuita výuky mezi jednotlivými ročníky je zajištěna, stanovené výukové cíle odpovídají standardu vzdělávání. V letošním školním roce jsou zřízeny dvě skupiny zdravotní tělesné výchovy. Nepovinné předměty nejsou zavedeny, učitelé však vedou řadu zájmových kroužků.

Všichni vyučující splňují podmínky odborné a pedagogické způsobilosti a mají vesměs víceletou pedagogickou praxi, což značně přispívá ke kvalitě výuky předmětu. K výuce je využívána vlastní velká tělocvična (především pro sportovní hry), menší tělocvična (zvláště pro sportovní gymnastiku), posilovna a prostorná herna pro stolní tenis. Nevýhodu je, že škola vzhledem ke svému umístění v centru města nemá odpovídající venkovní sportovní areál. Pro výuku lehkoatletických disciplín je využíván stadion Na Lapači, prostory u sokolovny a přilehlého parku. Sezónně je využíván zimní stadion a plavecký bazén. Materiální vybavení sportovním nářadím a náčiním je velmi dobré, stejně lze hodnotit i psychohygienické podmínky pro výuku na jednotlivých sportovištích. Vzhledem k docházení na venkovní sportoviště je výuka tělesné výchovy vedena ve dvouhodinových blocích.

V hospitovaných hodinách učitelé dbali  na pořadovost a bezpečnost, jejich organizační pokyny byly žákům jasné a srozumitelné. Struktura vyučovacích hodin odpovídala věkovým zvláštnostem žáků i výukovým cílům. Metodické postupy vyučujících byly správné a korespondovaly se současným stavem teorie a praxe výuky tělesné výchovy. Formy nácviku herních i dalších činností byly pestré a pro žáky motivující. V hodinách bylo umožněno úspěšné uplatnění všech žáků, jejich fyzické zatížení bylo přiměřené. Učitelé průběžně všechny žáky sledovali a individuálně opravovali případné chyby v provedení. Efektivita využití vyučovacího času byla vysoká, vhodně byla zařazována kondiční i relaxační cvičení. Sledované hodiny obsahovaly i teoretické části, v nichž byli žáci seznamováni s pravidly, případně zdravotním významem jednotlivých cvičení.

Ve všech hodinách byli žáci pozitivně motivováni, sami byli aktivní a k výuce projevovali kladný vztah. V závěru hodin učitelé prováděli hodnocení, které obsahovalo analýzu chyb. Při hodnocení byly ve většině respektovány individuální dispozice žáků a oceňována snaha o zlepšení.

Komunikace mezi vyučujícími a žáky byla založena na vzájemné důvěře, projevy nežádoucího chování žáků nebyly v hospitovaných hodinách zaznamenány.

Na základě sledovaných jevů a základních ukazatelů pro hodnocení kvality vzdělávání je výuka tělesné výchovy hodnocena jako velmi dobrá.

Hodnocení kvality vzdělávání

Plánování výuky prováděné příslušnými předmětovými komisemi je účelné a efektivní. Personální podmínky jsou vzhledem k odborné a pedagogické způsobilosti pedagogů vynikající. Materiální a psychohygienické podmínky jsou velmi dobré, stejně jako organizace hodin, použití metod a forem práce. Motivace a hodnocení žáků bylo členy inspekčního týmu hodnoceno rovněž jako velmi dobré.

Kvalita vzdělávání je vzhledem k výše sledovaným předmětům a uvedeným skutečnostem hodnocena jako velmi dobrá.

Hodnocení kvality řízení

Plánování

Koncepční záměry  jsou stanoveny vedením školy na základě analýzy současného stavu, ve kterém se škola nachází, včetně podmínek personálních i materiálních. Uzlové body rozvoje školy vycházejí z podnětů podávaných většinou pedagogických pracovníků především prostřednictvím předmětových komisí, rodičovskou veřejností i studentskou radou.

Základním cílem školy je dosáhnout u žáků velmi dobrých schopností komunikace v rodném i cizím jazyce, dobrých dovedností při práci s informacemi a formou pohybových aktivit i dosažení dobré fyzické kondice. Tyto cíle se snaží vedení školy docílit zvýšením hodinové dotace výuky jazyků, informatiky, širokou nabídkou volitelných předmětů ve vyšších ročnících (s přihlédnutím ke konkrétnímu zájmu žáků o jednotlivé typy vysokých škol) a bohatou nabídkou mimoškolní zájmové činnosti.

Porovnáním schválených a aktuálních učebních plánů nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti. Rozpracovaný učební plán poskytuje žákům zvláště ve vyšších ročnících velmi širokou, nadstandardní škálu volitelných předmětů. V letošním školním roce představuje nabídka 23 volitelné předměty v 56 skupinách, 4 předměty zaměřené speciálně na přípravu k volitelným maturitním předmětům v 6 skupinách a dva nepovinné předměty.

Stanovené koncepci odpovídá i plánování, které je pojato jako ucelený systém plánů včetně vymezení základních cílů v jednotlivých oblastech práce školy. Plánování zahrnuje  dlouhodobé i krátkodobé úkoly a obsahuje především plnění evaluačního programu, jehož výstupem je celkové hodnocení příslušného školního roku, časový harmonogram plnění úkolů a plán kontrolní činnosti.

Vzhledem k výše zjištěným skutečnostem je kvalita, rozsah a účelnost plánování hodnocena jako vynikající.

Organizování

Kompetence zástupců ředitele jsou podrobně písemně zpracovány a jasně vymezeny. Velmi pečlivě jsou určeny povinnosti výchovné poradkyně, třídních učitelů i poslání předmětových komisí. Pro hospodářku, účetní školy a administrativní pracovnici jsou vypracovány pracovní náplně činnosti.

Vytvořená organizační struktura není složitá a umožňuje účinné řízení. Vedení školy tvoří ředitel, statutární zástupce a zástupce ředitele. Kontrolou dokumentace upravující výchovně- vzdělávací činnost školy bylo zjištěno, že tato je vedena řádně, úplně a na vynikající úrovni.

Poradními orgány jsou mimo pedagogické rady předmětové komise, výchovná poradkyně, studentská rada a přijímací komise. Spolupráce vedení školy s těmito orgány je neformální a přínosná. Rada školy není ustanovena.

Pedagogičtí pracovníci mají zajištěn přístup ke všem potřebným informacím. Tyto získávají na poradách, prostřednictvím vnitřní počítačové a telefonní sítě a následně na nástěnné tabuli umístěné ve sborovně. Žáci dostávají informace prostřednictvím třídních učitelů, školního rozhlasu a na informačních tabulích umístěných na chodbách školy.

Ochrana osobních dat pracovníků školy i žáků je odpovídajícím způsobem zajištěna.

Rodiče, případně jiní zákonní zástupci žáků získávají potřebné informace na třídních schůzkách organizovaných čtyřikrát až pětkrát ročně. Po vzájemné domluvě mohou kdykoli navštívit třídní učitele i další vyučující. V případech výrazného zhoršení prospěchu, či chování žáků jsou rodiče formou doporučených dopisů zváni do školy. O jednotlivých jednáních jsou vedeny písemné záznamy.

Při škole pracuje Sdružení rodičů a přátel gymnázia, jehož výbor se schází 1x měsíčně. Na třídních schůzkách mohou rodiče vznášet dotazy a připomínky, které jsou vedením školy analyzovány. O řešení daných problémů je informován výbor sdružení i všichni rodiče na následných schůzkách.

Na veřejnosti se škola prezentuje informacemi v regionálním tisku, vlastní internetovou stránkou, každoroční organizací Dne otevřených dveří a Školní akademie, setkáním s rodiči žáků, kteří mají zájem navštěvovat školu v příštím školním roce, kulturními a sportovními aktivitami. Ředitel zastupuje školu na jednáních Sdružení obcí Uherskobrodska.

Výroční zpráva za školní rok 1999/2000 poskytuje v dostatečné míře veškeré informace předepsané zákonem a slouží i jako zdroj sebehodnocení  činnosti školy.

Oblast kvality a funkčnosti organizačního uspořádání školy a informačních systémů je hodnocena jako vynikající.

 

Vedení a motivování pracovníků

Ředitel školy má zpracován systém vnitřních pokynů a směrnic, které postihují  všechny oblasti výchovně-vzdělávací i materiálně-technické činnosti školy. Operativní řízení, které uskutečňuje celé vedení školy, vychází z rozpracovaného systému plánování a kontroly a poskytuje zpětnou vazbu. Při vedení využívá ředitel styl otevřené diskuse, kdy všichni pracovníci mají vytvořeny podmínky pro uplatnění vlastní iniciativy a tvořivosti s tím, že konečné rozhodnutí je plně v jeho kompetenci.

V průběhu inspekce bylo patrno, že ve škole je vytvářeno pozitivní pracovní prostředí a všichni pedagogové i ostatní pracovníci respektují požadavky vedení.

Podrobnou kontrolou osobní dokumentace všech vyučujících bylo zjištěno, že všichni vyhovují podmínkám odborné a pedagogické způsobilosti podle platných předpisů. Neaprobovaná výuka je realizována pouze v šesti vyučovacích hodinách německého jazyka a sedmi hodinách občanské výchovy, což představuje pouze 1,2% z celkového počtu vyučovacích hodin.

Pomoc začínajícím vyučujícím je zajištěna zkušenými uvádějícími učiteli s dlouholetou praxí. Součástí plánu práce školy je i dlouhodobější plánování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, pro které škola vytváří příznivé organizační podmínky a učitelé této možnosti většinou využívají. Učitelé některých předmětů pociťují menší nabídku vzdělávacích akcí a částečná omezení účasti na akcích z finančních důvodů a někdy i vzhledem k problémům se zastupováním.

Systém hmotného stimulování pracovníků  je dán vnitřním platovým předpisem, jehož součástí jsou i kritéria přidělování osobních příplatků a mimořádných odměn, která jsou všem pracovníkům známa.

Sebehodnocení školy je jednak součástí výroční zprávy a hlavně samostatně zpracovaným hodnocením každého  školního roku.

Systém, rozsah, efektivnost a motivování pracovníků jsou hodnoceny jako vynikající.

Kontrolní mechanizmy

Ředitel školy má podrobně zpracován vnitřní kontrolní systém, který zahrnuje oblasti výchovně-vzdělávací činnosti, fungování informačního systému, vedení povinné dokumentace a denního provozu školy. Ze všech provedených kontrol jsou vedeny zápisy, které jsou s pracovníky následně projednávány a ze závěrů jsou dle potřeby vyvozována další opatření.

Při inspekci bylo zjištěno, že hospitační činnost ředitele i jeho zástupců je tematicky zaměřena, reaguje na evaluační program a závazné úkoly pro daný školní rok. Četnost hospitací je nadprůměrná a jejich kvalita vzhledem ke sledování jednotlivých jevů a hodnocení je vysoká. Vedení povinné dokumentace je pravidelně kontrolováno a je na vynikající úrovni. I ostatní kontroly (např. práce třídních učitelů, výchovné poradkyně, předmětových komisí, srovnávací  práce žáků v předmětech, které každoročně určí ředitel) jsou funkční a napomáhají k celkově nadprůměrným výsledkům, kterých škola dosahuje. Kontrola provozu školy a jejího hospodaření je rozdělena mezi ředitele a jeho zástupce a je vyhodnocována na pravidelných poradách vedení školy.

Systém, rozsah a účinnost zavedených kontrolních mechanizmů je hodnocen jako vynikající.

Hodnocení kvality řízení

Řízení školy je ve všech sledovaných oblastech velmi dobře promyšleno i realizováno. Vychází zvláště ze schopností vedoucích pracovníků, ale i z iniciativy a tvořivosti většiny pedagogických pracovníků.

Kvalita řízení školy je celkově hodnocena jako vynikající.

 

Další významná zjištění

 • Ve škole je zřízena studentská rada, která je jedním z poradních orgánů ředitele školy.
 • Vyučující se podílejí na řadě projektů např. Kurz anglického jazyka, Historia – magistra vitae a zvláště na mezinárodním projektu s názvem “Identity evropských oblastí” v rámci programu Socrates, aktivita Comenius. Zpracovány jsou rovněž programy školy v oblastech zneužívání návykových látek a zdravého životního stylu.
 •  Žáci ve spolupráci s vyučujícími vydávají nepravidelně školní časopis Doutnák. V minulém školním roce uspěli v soutěži o nejlepší internetový časopis. Ve škole i na veřejnosti je znám školní národopisný soubor a pěvecký sbor.
 • Výrazných úspěchů dosáhli žáci školy v zeměpisné soutěži Eurorébus, kdy v letošním školním roce získali v celostátním finále třetí místo ve dvoučlenných družstvech a druhé místo v jednotlivcích.

Tělesná výchova a sport

Škola je členem Asociace školních sportovních klubů  a její žáci se zúčastňují většiny okresních kol, kde dosahují velmi dobrých výsledků. V rámci města je škola spolupořadatelem řady akcí  středoškolské a žákovské sportovní ligy, která  zahrnuje širokou škálu sportovních disciplin a úspěchy žáků jsou zde výrazné (odbíjená, stolní tenis). Pro žáky příslušných ročníků jsou každoročně organizovány lyžařské výcvikové zájezdy a vodácké kurzy. V rámci školy probíhá soutěž o nejsilnějšího dorostence, pořádán je i turnaj ve stolním tenise a soutěž ve skoku vysokém Vánoční laťka.

Významným přínosem je zvláště široká nabídka sportovních kroužků (posilování, lední hokej, sportovní střelba, odbíjená, sportovní hry a příprava žáků k přijímacímu řízení na vysoké školy).

Sportovní aktivity školy jsou hodnoceny jako vynikající.

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství vykonává zkušený pedagog s dlouholetou učitelskou praxí ve střední škole. Ve spolupráci s třídními učiteli a dalšími vyučujícími systematicky sleduje a hodnotí vývoj žáků během doby studia a umožňuje žákům prvních ročníků osmiletého i čtyřletého studia rychlejší adaptaci v novém školním prostředí. Podává základní poučení žákům ohledně budoucího profesního zaměření. Radí žákům s poruchami učení, vede nezbytnou dokumentaci i přehled o umístění absolventů. Jako člen širšího vedení školy se účastní jednání ředitele školy se zákonnými zástupci žáků. Na plenárních setkáních s rodiči pravidelně podává informace o budoucí profesní orientaci žáků, upozorňuje i na případné studijní a výchovné problémy, na možnou spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou. Spolu s dalším pověřeným pedagogem se zaměřuje na protidrogovou prevenci a předcházení nežádoucím a negativním společenským jevům.

Činnost výchovného poradenství je hodnocena jako velmi dobrá.

Výpočetní technika

Ve škole jsou zřízeny dvě počítačové učebny pro výuku informatiky. Jsou vybaveny 12 a 14 stanicemi, tomu odpovídá takové dělení tříd, aby výuka probíhala systémem 1 žák – 1 počítač.  V jedné z učeben je k dispozici dataprojektor, jenž kvalitním způsobem zprostředkovává přenos informací. Učebny jsou připojeny na Internet, do něhož je přístup žáků umožněn ve volných hodinách, případně během činnosti zájmových kroužků (žáky nejvyšších ročníků je velmi oceňován např. kroužek AUTOCAD, který velmi pomáhá při vysokoškolském studiu technických oborů).

Ve škole je zaveden volitelný předmět Programování.

Kvalitní materiální podmínky účinně motivují žáky pro vysokoškolské studium informatiky (zájem o vysokoškolské studium tohoto oboru projevilo 11 ze 60 žáků osmého ročníku).

Vybavení školy výpočetní technikou a kvalita výuky odpovídajících předmětů je zhodnocena stupněm vynikající.

Účast žáků v matematických a fyzikálních soutěžích

Škola se tradičně zapojuje vysokými počty žáků do Matematické olympiády, Pythagoriády, Matematického Klokana, Fyzikální olympiády, Středoškolské odborné činnosti v oboru fyzika, Klubu mladých debrujárů a dalších. Ve školním roce 1999/2000 se v jednotlivých kategoriích žáci umístili na nejvyšších místech, nejhůře však do desátého místa.

Účast žáků v matematických a fyzikálních soutěžích je z hlediska reprezentace školy souhrnně zhodnocena stupněm vynikající.

 

Výčet dokladů, o které se inspekční zjištění opírá

 •  Povinná dokumentace školy v souladu s § 38a odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Podkladová inspekční dokumentace
 • Schválené učební dokumenty rozpracované dle podmínek školy
 • Výroční zpráva za školní rok 1999/2000
 • Vnitřní pokyny ředitele školy
 •  Zápisy ze schůzek předmětových komisí
 • Tematické plány vyučujících hospitovaných předmětů
 • Informace o studiu
 • Školní časopis – Doutnák

 

Závěr

Doporučení:

 Inspekce pro účinnější časovou orientaci vyučujících fyziky doporučuje přepracování tematických plánů tak, aby shrnovaly učivo do malých celků. Zápisy do třídních knih pak formulovat totožně.

 

Škola využívá finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu vzhledem k účelu jejich poskytnutí a vzhledem ke schválenému vzdělávacímu programu efektivně.

Podmínky výuky a vlastní vzdělávání v osmiletém gymnáziu jsou hodnoceny jako velmi dobré a řízení školy jako vynikající.

Ve sledovaných oblastech výrazně převažují pozitiva, proto je celkové hodnocení školy velmi dobré.

 

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy

 

Razítko

 

Školní inspektoři Titul, jméno a příjmení Podpis
Vedoucí týmu Mgr. Jiří Šrubař ………………………………………
Členové týmu Mgr. Ing. Petr Bujok ………………………………………
Mgr. Marie Šestáková ………………………………………
Mgr. Jana Zapletalová ………………………………………

 

Ve Frýdku-Místku dne 17. 4. 2001

 

Datum a podpis ředitele školy stvrzující převzetí inspekční zprávy

 

Datum převzetí inspekční zprávy: ………………………………….

Razítko

 

Ředitel školy

 

 

Podpis
RNDr. Karel Radil ……………………………………..

 

Předmětem inspekce bylo zhodnocení činnosti školy dle § 18 odst. 3, 4 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.

Dle § 19 odst. 7 téhož zákona může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu inspekční zprávy jsou její součástí.

 

130